Games & Sports

KV-2, NAUSENABAUGH, VISAKHAPATNAM

SPORTS PERFOMENCE OF 2018-19

Sr.No.

Participation

MEDAL SECURED

GOLD

SILVER

BRONZE

1

CLUSTER LEVEL

2

1

0

2

REGIONAL LEVEL

2

1

11

3

NATIONAL LEVEL

  Kho-Kho(U-14) Girls Team 4th Position

  Kho-Kho(U-19) 02 Girls participated

  Badminton(U-17) 01 Girl participated

  Cricket(U-19) 02 Boys participated

 

 

 

KV-2, NAUSENABAUGH, VISAKHAPATNAM

SPORTS PERFOMENCE OF 2017-18

Sr.No.

Participation

MEDAL SECURED

GOLD

SILVER

BRONZE

1

CLUSTER LEVEL

1

2

0

2

REGIONAL LEVEL

1

0

11

3

SGFI

2 students Participated

 

 

 

KV-2, NAUSENABAUGH, VISAKHAPATNAM
SPORTS PERFORMANCE OF 2017-18
CLUSTER LEVEL
S.NO. GAMES AGE GROUP NAME OF STUDENTS PERFORMANCE
1 Kho Kho (Girls) U-14 M VARSHITHA GOLD MEDAL
2 RASHMI SINGH
3 V. KEERTHI
4 SUBHASHREE PRUSTY
5 KANCHAN CHOUDHARY
6 DIKSHA SINGH
7 K. SRI NAGA UDAYA
8 SHAGUN SHARMA
9 SUNITA RAWAT
10 SONAM SINGH
         
TOTAL-- 01 - Gold,    
SPORTS PERFORMANCE OF 2016-17
CLUSTER LEVEL
S.NO. GAMES AGE GROUP NAME OF STUDENTS PERFORMANCE
1 Kho Kho (Girls) U-14 All team First Place
         
2 Football (Boys) U-14   All Team Second place
         
3 KHO-KHO (Boys) U-14 All Team Second place
         
TOTAL- 01 - Gold,    02 - Silver 
  SGFI
1 KHO KHO (Girls) U-14 Sweta Participate
2 Jyoti Kumari Participate